Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VENSKABSFORENINGEN DANMARK-BHUTAN


§1

Foreningens navn er: Venskabsforeningen Danmark-Bhutan (Danish-Bhutanese Friendship Association).


§2
Det er foreningens formål at fremme samarbejdet mellem Bhutan og Danmark, samt øge de to landes kendskab til hinanden.
Det er endvidere formålet at sprede oplysning om Bhutan i Danmark og bidrage til gensidig forståelse mellem Bhutan og Danmark, samt øge de praktiske muligheder for personkontakt mellem Bhutan og Danmark, herunder at støtte bhutanesere under deres ophold i Danmark.


§3
Som medlem af foreningen kan optages: dels enkeltpersoner, dels organisationer, institutioner, foreninger o.lign.
Udmelding skal ske skriftligt til formanden.


§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Hvert medlem, der har indbetalt det fastsatte kontingent, har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. En person kan højst have én fuldmagt.


Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nedennævnte regler.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 foreningsmedlemmer skriftligt begærer bestyrelsen herom, med angivelse af dagsorden.


Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker pr. brev/email med mindst 3 ugers varsel.


§5
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Der vælges tillige 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Afgørelser i bestyrelsen sker med simpelt flertal.


§6
Bestyrelsen foreslår medlemskontingentets størrelse, således at generalforsamlingen vedtager kontingentstørrelsen årligt.


§7

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, mens kontingentåret løber fra d.1.april til 31.marts.
Regnskabet udsendes i revideret stand med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges en kritisk revisor til at revidere regnskaberne, samt en revisor-suppleant.


§8
Vedtægtsændringer eller foreningens opløsning afgøres med 2/3 stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.


§9
Foreningen tegnes af formand eller kasserer sammen med ét andet bestyrelsesmedlem.


§10
I tilfælde af opløsning tilfalder aktiverne almen nyttige formål til gavn for Bhutans befolkning.
Arten fastsættes på generalforsamlingen.Vedtaget på generalforsamlingen.

København, den 5.februar 1986 (med ændringer til § 3 og 7 på generalforsamlingen den 21.februar 2010)